RODO


Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować
IMS GLASS-DECOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie pod nr 618677581, pisemnie na adres: IMS GLASS-DECOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotkowie przy ulicy Złotej 3, pocztą elektroniczną na adres Inspekora Ochrony Danych Osobowych

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata (art. 6 ust. 1 lit.a,c RODO)
b) udziału kandydata w przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
c) realizacji umowy na zakup/sprzedaż świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
d) wypełniania obowiązków księgowo – rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
e) udzielania odpowiedzi w ramach prowadzonej korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Komu dane osobowe będą przekazywane
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym IMS GLASS-DECOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celów określonych powyżej lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, jak również usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych oraz do sprzeciwu względem przetwarzanych danych dostarczonych administratorowi. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Katalog:


Home Page

Markowe szkło
dla markowych produktów


Pomysł, szkło, dekoracja, sukces

Butelki

Techniki dekoracji

Mały słownik szkła i dekoracji

KontaktSzukaj
w katalogu produktów:

    © IMS Glass-Decor